tisdag 13 oktober 2015

Dra lärdom av erfarenheterna!

Jag fick höra att både skottpengar utlovats och lite andra känsloladdade uttalanden har levererats efter en liten artikel i lokaltidningen som handlar om en interpellation som jag har lämnat in för snart en månad sedan. Jag menar dock att min interpellation gagnar alla inblandade eftersom om man inte har något att dölja så har man heller inget att frukta. För den som är intresserad så finns den såklart diarieförd och är en offentlig handling och vem som helst får hämta ut den.


Eller så läser ni dem här:
Interpellation     den 25 september 2015
Externhandel vid Medskog kan man ha delade meningar om men jag tror att de flesta anser att lagen ska vara lika för alla.
Etableringen vid Medskog har varit en hett debatterad fråga både politiskt men även av kommunens innevånare. Denna interpellation handlar dock inte om huruvida vi vill forma samhällsplaneringen i vår kommun utan hur vi ska återställa ett förlorat förtroendekapital hos innevånare och det lokala näringslivet.
Trots att detaljplaneändringen för Mo 3:30 m.fl. har passerat fullmäktige sedan lång tid så möter vi många gånger frågor bland medborgare och näringslivsrepresentanter om hur ärenden kopplat till detta område har hanterats. Frågorna andas både skepsis och frustration vilket föranleder mig att tro att Hudiksvallskommun inte längre ses som den förtroendeingivande och rättssäkra instans som vi vill och vi borde vara.
Om det har gjorts misstag så ska vi ta lärdom av dem.
Etableringen vid Medskog har blivit en följetång på kommunens bord med allt från detaljplaneändring, anmälan om miljöskyddsbrott som fortfarande tycks vara outrett, överträdelse av strandskydd, marklov givet i efterhand för upplag av massor på strandskyddat område, utredningar om dagvattenhantering, trafikutredningar, bygglov som överskrider exploateringsgraden angiven i detaljplanen, handlingar som vid beslut inte överensstämmer med verkligheten osv, osv.
Men påståendet som jag mötts av oftast är just påståendet att kommunen inte behandlar alla lika och den frågan ens ställs är ett kvitto på att vi behöver bemöta dessa frågor för att återfå förtroendet som tycks gått oss förlorat i detta avseende.
”Varför måste vissa riva sina byggnationer som ej överensstämt med detaljplan då andra får hjälp av kommunen att kringgå bestämmelserna i deras detaljplaner?”, är ett exempel på alla frågor jag mött.
Jag har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktat av universitetsstudenter som valt att göra uppsatser i bl.a. samhällsbyggnad där man ansett att detta ärende är så exceptionellt att man valt att göra uppsatser om det.
När frågor ställs som bemöts av kommunen med tystnad så sprider sig ett löjets skimmer över en kommun som vi ska vara stolta över.  
Vi måste få ett stopp på detta! Man måste känna som etablerare i vår kommun att ens ärende får en korrekt och rättssäker behandling. Man måste som skattebetalare känna tillit till att vi som kommun hanterar deras inbetalda medel på ett rättvist och tryggt sätt.
Vi bör med detta som bakgrund göra en revision av hur detta område och alla processer kopplat till det har hanterats.
Har vi brustit i rättssäkerheten? Följer vi de legalitets- och likställighetsprinciper som vi förväntas göra?
När en sådan revision är färdigställd så bör även följa ett åtgärdsprogram. Vad har vi för förbättringsmöjligheter? Hur förhindrar vi att eventuella felaktigheter inte upprepas? Hur säkrar vi att alla behandlas lika hädanefter?
Min fråga till ansvarigt kommunalråd:
Är ni från kommunledningen beredd att initiera en utredning av en extern aktör för att genomlysa hanteringen av denna etablering och dessutom komma med en åtgärdsplan?
 
____________________________________
Interpellant: Andréa Bromhed

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar