måndag 18 april 2016

"Bygg kommunen inifrån och ut"


Jag fick bifall på min motion! Kul serru!

 


Motion om att bygga kommunen inifrån och ut!

Kommunen vore inget utan sina fantastiska innevånare! Alla politiska beslut och det utvecklingsarbete vi gör i kommunen är med innevånarnas bästa för ögonen oavsett vilket parti vi representerar.
För att inte missa någon aspekt i vårt arbete har vi valt att i kommunfullmäktige anta ekokommunernas fyra hållbarhets principer. Dessa principer har formulerats av Karl-Henrik Robért , grundare av Det Naturliga Steget som för övrigt var en av föreläsarna på Fiber Optik Volleys Innovation Day som kommunen var inbjuden att delta i.

Något vi över blockgränserna kan enas om är att den höga arbetslösheten orsakar såväl ett stort lidande för individen som ett samhällsekonomiskt bekymmer. Att komma tillrätta med denna problematik och vända en bekymmersam trend kräver att vi tänker nytt och att vi tänker brett.
Vår kommun står inför en spännande tid med stora satsningar på såväl nya stadsdelar i centralorten Hudiksvall som infrastrukturella förändringar i resten av kommunen. I denna förändringens tid så gäller det att finna så många synergieffekter som möjligt. När vi bygger nya hus så ska vi självklart bygga så klimatsmart som möjligt men vi ska även försöka se till att vi tillgodoser den sociala hållbarhetsprincipen.

 Under Innovation Day som arrangerades av FOV så lyfte man just den sociala hållbarheten i ett föredrag som hölls av Lisa Fjällstad från Skanska. Skanska hade fått i uppdrag av Örebrokommun att renovera och bygga nya bostäder i ett område där arbetslösheten var hög och segregationen var påtaglig.
Öbo är Örebros kommunala bostadsbolag. När Öbo´s bostadsbestånd skulle renoveras i ett område där många levde i ekonomisk och socialt utanförskap och kommunen valde att ställa krav i upphandlingen på den sociala hållbarheten. Där valde man att skapa något som de kallade "boendebyggare". De som bodde i området fick bli en del i byggandet, i ett projekt mellan arbetsförmedlingen, kommunen, och Skanska. Detta var en satsning som fallit mycket väl ut. Boendebyggare blev en del i arbetslaget på byggplatsen, fick en naturlig del i att påverka sin närmiljö och framförallt känna delaktighet och bryta det sociala utanförskap som man upplevde att man befann sig i på grund av långtidsarbetslöshet. Sedan tror jag att om man får vara med att bygga upp en stadsdel så värnar man mer om den när den väl är uppbyggd vilket ger positiva spinn off effekter även på sikt.
Vi har en ny stadsdel som ska ta form i hamnområdet inom en snar framtid. Detta sammanfaller med en period då vi har en hög arbetslöshet och borde därmed ta tillvara Örebros erfarenheter och göra en liknande process i vår kommun. Socialt utanförskap handlar självfallet inte enbart om man är arbetslös eller ej. Vi har till exempel flera nysvenskar som har svårt att hitta en plattform för att integrera sig i sitt nya hemland vilket även skulle kunna vara en målgrupp för det mångfaldsarbete de åstadkom i Örebro.
Med kommunen som beställare så skulle vi kunna främja social hållbarhet genom att öppna en dörr in i arbetslivet för såväl långtidsarbetslösa som nysvenskar som har det tufft att komma in på den svenska arbetsmarknaden av olika anledningar. Att bli en del i ett socialt sammanhang bygger upp självförtroendet hos individen, förverkligar politiska ambitioner om mångfald och integration.

Att bygga kommunen inifrån och ut handlar för mig inte om var man väljer att placera nya bostadsområden utan om att ge möjligheter för innevånarna att bygga sin självkänsla, bli en aktiv del i samhällsutvecklingen och formandet av vår fysiska stadsplanering.
Med de socioekonomiska utmaningar och det behov av praktisk integration av våra nysvenska kommuninnevånare som vår kommun står inför borde Hudiksvall ta kontakt med Örebro kommun för att få hjälp att formulera de "skallkrav" i upphandlingen som Örebro lyckats med. Skallkraven utmärkte sig ur både ekonomisk och social aspekt i deras upphandling av ny- och ombyggnation av bostäder.


Med detta som bakgrund förordar jag:

Att Hudiksvalls kommun drar lärdom av Örebro kommuns mångfaldsarbete i bostadsbyggandet.

Att vi utifrån Öbo´s projekt med boendebyggare utreder hur vi i vår kommun kan applicera en likdanande modell utifrån våra förutsättningar och behov.

Att vi vid byggandet av den nya stadsdelen i hamnområdet formulerar tydliga krav på social hållbarhet som ska möjliggöra för de som står långt från arbetsmarknaden att få tillträde till arbetsmarknaden.Bifogar även de fyra systemvillkoren som vi i ett enigt KF har förbundit oss att som ekokommun arbeta utifrån och som ligger till grund för min motion:

I ett hållbart samhälle:

 1. utsätts inte naturen för systematisk ökning av ämnen som utvinns ur berggrunden (t ex fossil kol och tungmetaller)
  För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa mineraler som är sällsynta i naturen med sådana som det finns rikligt av, använda alla gruvframställda material effektivt och systematiskt minska vårt beroende av fossila bränslen.
 2. utsätts inte naturen för systematisk ökning av koncentrationen av ämnen som produceras i samhället (t ex NOx, hormonstörande ämnen)
  För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa svårnedbrytbara och onaturliga ämnen (syntetiska) med de som normalt förekommer rikligt eller bryts ned lättare i naturen. Vi måste också effektivt använda alla ämnen som produceras av samhället och släppa ut dem i en takt som inte överbelastar naturens balanserande förmåga.
 3. utsätts inte naturen för systematisk utarmning av den fysiska basen för jordens naturliga kretslopp och biologiska mångfald. (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske)
  För att gå mot en hållbar utveckling får vi endast använda resurser från välbalanserade ekosystem. Vi måste systematiskt använda både resurser och mark på ett produktivt och effektivt sätt, och iaktta försiktighet i alla typer av ändringar i naturen, t.ex. förändrad markanvändning.
 4. hindras inte människor att möta sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt)
  Vill vi leva i ett samhälle som utvecklas efter hållbarhetsprinciper måste vi tillsammans ta ett ansvar. Vi måste tillsammans se till att skapa och stödja åtgärder och strategier som raserar de hinder som undergräver människors förmåga att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov. Dessa kan
  exempelvis vara osäkra arbetsförhållanden, löner som det inte går att leva på, slösaktig/orättvis resursförbrukning, politiskt och ekonomiskt maktmissbruk inklusive social påverkan.


Brundtlandkommissionen formulerade systemvillkoren så här:


Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.Länk till Öbo´s mångfaldssatsning ”Boendebyggare”
http://www.obo.se/sv/Om-oss/Samhallsengagemang/Arbetsmarknadssatsningar/Boendebyggarna/


Andréa Bromhed, oppositionsråd
Miljöpartiet de Gröna Hudiksvall 2015 05 21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar